*அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்* *அஃதொருவன்*
*பெற்றான் பொருள்வைப் புழி*

*Project Annalakshmi – # Day 33 Adyar CHS Kamaraj Avenue and # Day 17 GHS Mazhaiyur*

*Dream India* team received the request from the *Adyar Corporation school* and *GHS Mazhaiyur* HMs and staff to *provide special tiffin* to all the *40 and 38 children* of the *Tenth standard* students as they are attending *special classes in the morning and evening* preparing for the upcoming public exams.

Thanks to *Mrs. Kavitha Chandrasekar and Family* and the *Chicago Tiffin center* we provided *idly* to all the children today at CHS Kamaraj Avenue, Adyar.

Thanks to *Mr. Suresh Kamath and Family(Patterns)* we provided *idly* to all the children today at GHS Mazhaiyur in the *morning*, thanks to *Mr. Sathish Kumar SK and Family*, we provided *kichadi* to the children in the *evening*

Thanks to dear friends and well wishers for the support.

*உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தவர் – புறநானூறு*

*Together We Can!!! Together We Should!!!*