*அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்* *அஃதொருவன்*
*பெற்றான் பொருள்வைப் புழி*

*Project Annalakshmi – # Day 30 Adyar CHS Kamaraj Avenue and # Day 14 GHS Mazhaiyur*

*Dream India* team received the request from the *Adyar Corporation school* and *GHS Mazhaiyur* HMs and staff to *provide special tiffin* to all the *40 and 38 children* of the *Tenth standard* students as they are attending *special classes in the morning and evening* preparing for the upcoming public exams.

Thanks to *Mr. V Lakshminarayanan and Family(Patterns)* and the *Chicago Tiffin center* we provided *idly* to all the children today at CHS Kamaraj Avenue, Adyar.

Thanks to *Mr. Suresh Kamath and Family(Patterns)* we provided *idly* to all the children today at GHS Mazhaiyur in the *morning*, thanks to *Mr. Sathish Kumar SK and Family*, we provided *tomato rice* to the children in the *evening*

Thanks to all our dear friends and well wishers who reached out to extend support.

*உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தவர் – புறநானூறு*

*Together We Can!!! Together We Should!!!*

*அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்* *அஃதொருவன்*
*பெற்றான் பொருள்வைப் புழி*

*Dream India* team  wishes and thanks the following well wishers for making this day special for the *super special children of God from Vasantham* Special School and home today.

*Happy birthday Mr. O Sivakumar, St Paul’s*

It’s because of such wonderful friends who support us, Dream India team has been able to do our best.

Thanks to all our wonderful friends and well wishers who enable us to serve more.

*Together We Can!!! Together We Should!!!*