*யாவர்க்குமாம் இறைவற்கு ஒரு பச்சிலை*
*யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுறை*
*யாவர்க்குமாம் உண்ணும்போது ஒரு கைப்பிடி*
*யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு ஒரு இன்னுரை தானே*

About *50 rural government school children* are attending *3 day residential career guidance program* at Payir from *June 17-19*.

Dream India team is glad to play a small role in this with *our resource persons* and extend support *towards food expenses* of the children for all the three days.

Our sincere thanks to Payir team for giving us this opportunity. Sincere thanks to *MREC/MNIT family* for the continued support.

*Mr. Sathyanarayanan sir and Family*

*Mr. Ganesh Sreenivasan and Family*

*Mr. Srivatsava Thiagarajan and Family*

Thanks to all our wonderful friends and well wishers who enable us to serve more.

*Together We Can!!! Together We Should!!!*