*அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல்* *அஃதொருவன்*
*பெற்றான் பொருள்வைப் புழி*

*Project Annalakshmi – # Day 23 Adyar CHS Kamaraj Avenue and # Day 09 GHS Mazhaiyur*

*Dream India* team received the request from the *Adyar Corporation school* and *GHS Mazhaiyur* HMs and staff to *provide special tiffin* to all the *40 and 38 children* of the *Tenth standard* students as they are attending *special classes in the evening* preparing for the upcoming public exams.

Thanks to *Mr. Satish Kumar (SK) and Family* and the *Chicago Tiffin center* we provided *pongal* to all the children today at CHS Kamaraj Avenue, Adyar.

Thanks to *Mr. Narayanakumar and Family (Patterns) * and we provided *idly* to all the children today at GHS Mazhaiyur.

Thanks to all our dear friends and well wishers who reached out to extend support.

*உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தவர் – புறநானூறு*

*Together We Can!!! Together We Should!!!*

#dreamindia #children #serveothers #servewithlove #adyarchs #Adyarcorporation #ProjectAnnalakshmi